Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND PER 1 JANUARI 2011

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Opdrachtnemer: Headroom Mastering, gevestigd te Achillesstraat 3H, 4625CG te
Bergen op Zoom. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
20149453.
-Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer, mondeling,
schriftelijk, via een website van Opdrachtnemer of op andere wijze, het verzoek
heeft gedaan om tegen betaling diensten te verrichten/gebruik te willen maken
van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van
een duurovereenkomst.
-Overeenkomst: de wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer betreffende de dienstverlening door Opdrachtnemer.
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen
te worden betrokken.
3. OFFERTES EN PRIJZEN
3.1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Deze offertes
zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd.
3.2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.
Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in publicaties van of namens
Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet.
3.3. Prijzen die Opdrachtnemer vermeldt, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is
aangegeven.
3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zij
aannemelijk kan maken dat tussen het moment van de prijsopgave en uitvoering
van de overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gestegen door niet
voorzienbare ontwikkelingen of niet aan opdrachtnemer toerekenbare
omstandigheden.

4. DIENSTVERLENING
4.1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden. Dit zal altijd in overleg met Opdrachtgever geschieden.
4.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien voor
de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te
brengen.
4.4. Opdrachtgever en al degenen van haar zijde dienen bij het uitvoeren van de
Overeenkomst de instructies van Opdrachtnemer op te volgen en zich aan haar
huisregels te houden. Bij het niet naleven van die instructies en/of huisregels is
Opdrachtnemer gerechtigd om het uitvoeren van de Overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.5. Opdrachtnemer zal overeenkomstig de specificatie van Opdrachtgever een
technisch verantwoorde geluidsopname vervaardigen. Opdrachtnemer levert de
geluidsopname aan Opdrachtgever op een CD met daarop “.wav” bestanden van
44.1 khz, 16 bit. Indien levering op een andere wijze dient plaats te vinden, dient
Opdrachtgever zulks voor de eerste opname te melden.
4.6. Het aanvragen van (muziek)licenties, het toetsen aan wettelijke- of
kwaliteitsnormen en/of het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van
juridische beschermingsvormen voor Opdrachtgever behoort niet tot de
werkzaamheden van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.
4.7. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van een
geluidsopname wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te
stellen de laatste opnames van het project te controleren en goed te keuren.
Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van Opdrachtgever, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden moet geven, dan dient
Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde
goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

5. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de
hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover
tijdig inlichten.

6. GEHEIMHOUDING
Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN GEBRUIK
7.1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom
-waaronder het merkenrecht en het auteursrecht- komen toe aan
Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden
door een depot of registratie, dan is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd,
tenzij anders is overeengekomen.
7.2. Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte documenten,
opnames, composities en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet
zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt en/of op andere wijze ter beschikking van derden worden
gesteld.
7.3. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de
werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
7.4. De gemaakte werken in opdracht van Opdrachtgever kunnen door
Opdrachtnemer worden gebruikt voor reclame en promotionele doeleinden in
elke vorm.

8. BETALING
8.1. Na totstandkoming van de Overeenkomst vindt betaling van de begroting
plaats door Opdrachtgever. Hierbij wordt de volgende staffel gehanteerd:

Betalingstermijn 1:
50% van het berekende (overeengekomen bedrag) plus eventuele overeengekomen kosten (externe huur apparatuur, extern ingehuurde sessie muzikanten)

Betalingstermijn 2:
50% van het berekende (overeengekomen) bedrag welke voldaan dient te worden voor overhandiging masters plus eventuele extra gemaakte kosten.
8.2. De eerste betaling (50%) dient direct bij opdrachtbevestiging te worden
voldaan, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een project
wordt pas definitief ingepland wanneer de eerste betaling is ontvangen.
8.3. Alle overige betalingen worden aan Opdrachtgever gefactureerd, in welk
verband de door Opdrachtnemer gehanteerde betalingstermijnen als fatale
termijn te gelden hebben.
8.4. Als Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever
naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige
vergoeding van buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten, waaronder alle
kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15%
van het totaalbedrag, met een minimum van Euro 75,- te vermeerderen met
BTW.
9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de gehele
Overeenkomst is voltrokken en Opdrachtgever integraal heeft betaald.
9.2. Opdrachtgever heeft niet het recht onbetaalde goederen aan derden te
verpanden of in eigendom over te dragen.

10. ANNULERING
10.1. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk annuleren.
10.2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of ten dele annuleert, is hij
annuleringskosten verschuldigd volgens onderstaand schema:
a) Kostenloze annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot de 42e
kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal aanvangen;
b) bij annulering tot de 21e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal
aanvangen: 50% van de overeengekomen som;
c) bij annulering tot de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening zal
aanvangen: 75% van de overeengekomen som;
d) bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor de dag dat de dienstverlening
zal aanvangen: 100% van de overeengekomen som.

11. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN
11.1. Klachten over de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen door
Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
voltooiing van de Overeenkomst, schriftelijk te worden gemeld aan
Opdrachtnemer.
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals is overeengekomen, tenzij Opdrachtgever aantoont dat zulks
niet meer mogelijk of zinvol is geworden.
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet
meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 13.

12. OVERMACHT
12.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer
worden daaronder begrepen.
12.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. In geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer heeft
Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever
uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of renten kan doen
gelden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever direct op de hoogte stellen van elk
geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend
alternatief aan te bieden. Wanneer de situatie van overmacht van
Opdrachtnemer langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht
om de Overeenkomst door schriftelijk ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds
ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding
afgerekend.
12.4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
als zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet
tijdelijk, door een omstandigheid die niet is te wijten aan verwijtbare schuld.
Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet
verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Opdrachtnemer en of derden
die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt.

13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt
door tekortkomingen van Opdrachtnemer en/of (niet-)ondergeschikte
hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst,
tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van
Opdrachtnemer.
13.2. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor:
a) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de
verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen
en/of nalaten van Opdrachtgever;
b) bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen
en/of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde (niet) ondergeschikte
hulppersonen en of anderen derden;
c) de geleverde prestaties van de door Opdrachtnemer op verzoek van
Opdrachtgever aanbevolen en/of bemiddelde locaties;
d) Fouten in het materiaal, opnames en teksten die door de Opdrachtgever ter
hand zijn gesteld;
e) Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst
indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever,
zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens/materialen;
f) Fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
g) Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van
prijsopgaven van toeleveranciers;
h) Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien
Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is
gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke
controle geen behoefte te hebben;
i) Fouten in de opnames, composities of de tekst/gegevens indien Opdrachtgever
het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaalde demo of proef
achterwege heeft gelaten en deze fouten in een dergelijk demo of proef wel
waarneembaar zouden zijn geweest;
j) Taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten.
13.3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor/door Opdrachtgever geleden schade
en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de
overeengekomen som.
13.4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder
begrepen doch niet beperkt tot gevolgschaden, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te
vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband
houden met de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever,
behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld
van Opdrachtnemer.
13.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer verder voor alle
rechtsvorderingen van derden, evenals schaden, boeten, kosten en renten, die
verband houden met zaken, rechten, informatie, die Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verschaft en of beschikbaar heeft gehouden.

14. ONTBINDING
14.1. Opdrachtnemer kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als Opdrachtgever -al dan niet
voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, als Opdrachtgever in
staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of als de
onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
14.2. Bedragen die Opdrachtnemer heeft gefactureerd of zal factureren in
verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht
of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van
de ontbinding direct opeisbaar.

15. OVERIGE CONDITIES
15.1. Op de dienstverlening en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Breda.
15.3. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals
geldend ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Deze worden
door Opdrachtnemer eenmalig ter hand gesteld voor of bij het sluiten van de
Overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Breda.

 • Social media

 • Locatie

  Klik op de kaart voor een grotere weergave

 • Contact gegevens

  Headroom Studios
  Achillesstraat 3H
  4625CG Bergen op Zoom

  +31650294562
  james@headroomstudios.nl

Copyright ©2013-2024 .